SAR สพล.อ่างทอง

SAR คณะศึกษาศาสตร์

SAR คณะศิลปศาสตร์

SAR คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี ได้ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)จำนวน ๑๘ ตัวบ่งชี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น๓กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน จำนวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จำนวน๒ ตัวบ่งชี้ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ รอบปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอ่างทอง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี  
ได้ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จำนวน ๑๗ ตัวบ่งชี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน จำนวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ รอบปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔

 

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอ่างทอง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี  ได้ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จำนวน ๑๗ ตัวบ่งชี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน จำนวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ รอบปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรีได้ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จำนวน ๑๗ ตัวบ่งชี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานจำนวน๑๔ ตัวบ่งชี้และกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ รอบปีการศึกษา ๒๕๕๓

-

๒๕๕๔

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง