ตารางที่ 18  รายชื่อเอกสารตำราประกอบการเรียนการสอน และงานวิจัยสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์

    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง จำแนกตามรายชื่อผู้จัดทำ

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อหนังสือ

ปี พ.ศ.ที่ผลิต

1.

นายสมศักดิ์  กลับหอม

- ตำรากลยุทธ์การฝึกและการจัดการ

กีฬาว่ายน้ำ

2539

 

 

 

- ตำราพลศึกษาสำหรับกลุ่มพิเศษ

2544

 

 

- เอกสารประกอบการสอน วิชาว่ายน้ำ 1

2545

 

 

- เอกสารคำสอนวิชาว่ายน้ำ 2

2552

2.

นายเอก  เกิดเต็มภูมิ

- ตำรากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น

2525

 

 

- คู่มือการสร้างสวนสุขภาพ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2525

 

 

- ตำราชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา

2528

 

 

- ตำราพุทธศาสตร์

2529

 

 

- ตำราฤาษีดัดตนเพื่อการดับโรค

2529

 

 

- คู่มือสนามเด็กเล่นยางรถยนต์: การออกแบบและจัดสร้าง

2531

 

 

- เอกสารประกอบการสอนวิชาการเรียนรู้ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว

2536

 

 

- ตำราพัฒนาการฤาษีดีดตนในประเทศไทย

2538

 

 

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2539

 

 

- ตำราการเรียนรู้ทักษะกลไก: ประยุกต์สู่การสอนวิชาพลศึกษาและการฝึกกีฬา

2546

 

 

- คู่มือการออกกำลังกายสำหรับพระภิกษุสงฆ์ตามแนวพระพุทธศาสนา

2549

 

 

- รายงานการวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

2551

 

 

ตารางที่ 18  รายชื่อเอกสารตำราประกอบการเรียนการสอน และงานวิจัยสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์

    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง จำแนกตามรายชื่อผู้จัดทำ(ต่อ)

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อหนังสือ

ปี พ.ศ.ที่ผลิต

3.

นายสุชิน  ม่วงมี

- ตำราวิชาแฮนด์บอล

2541

 

 

- แผนการสอนวิชาแฮนด์บอล

2541

 

 

- แผนการสอนวิชาการป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา

2550

 

 

- ตำราการป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา

2552

 

 

- รายงานการวิจัยเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพพลศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2549

 

 

- รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาในเขตภาคกลาง

2550

 

 

- รายงานการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

2552

4.

นายวิทเวช  วงศ์เพม

- เอกสารประกอบการสอนวิชาเซปัก   ตะกร้อ 1

2544

 

 

- ตำราเซปักตะกร้อ 2

2550

 

 

- ตำราเซปักตะกร้อ 2 (ฉบับปรับปรุง)

2552

 

 

- รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการกระโดดเตะลูกตะกร้อแบบตีลังกาสำหรับนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

2552

5.

นายสมาน  สาระกูล

- เอกสารประกอบการสอนวิชายิมนาสติก 1

2546

6.

นายอนันต์  เมฆสวรรค์

- เอกสารประกอบการสอนวิชา เทควันโด 1

2552

 

 

- หลักสูตรอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทควันโด

2552

 

 

- หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด

2552

ตารางที่ 18  รายชื่อเอกสารตำราประกอบการเรียนการสอน และงานวิจัยสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์

    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง จำแนกตามรายชื่อผู้จัดทำ(ต่อ)

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อหนังสือ

ปี พ.ศ.ที่ผลิต

7.

นายเจริญ  เครือทิวา

- เอกสารประกอบการสอนวิชา       บาสเกตบอล 1

2540

 

 

- คู่มือการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล

2552

8.

นางนิภา  ธัญญากร

- เอกสารประกอบการสอนวิชาจริยธรรมกับชีวิต

2544

 

 

- เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักธรรมกับชีวิต

2552

9.

นางมณี  เกษผกา

- ตำราวิชาประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2542

 

 

- ตำราวิชาสุขภาพจิต

2547

 

 

- เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา 1

2550

10.

นายปัญญา  หาญลำยวง

- เอกสารประกอบการสอนวิชา        ฟุตบอล 2

2545

 

 

- กติกาและคู่มือการตัดสินฟุตบอล

2546

 

 

- คู่มือการตัดสินฟุตซอล

2547

 

 

- คู่มือการตัดสินกีฬาฟุตบอล

2551

 

 

- รายงานการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาฟุตบอล 2

2552

 

 

- รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาฟุตบอล

2552

 

 

- เอกสารประกอบการสอนวิชาฟุตซอล

2552

 

 

- แผนการจัดการเรียนรู้วิชากลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล

2552

 

 

- กติกาฟุตซอล

2552

 

ตารางที่ 18  รายชื่อเอกสารตำราประกอบการเรียนการสอน และงานวิจัยสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์

    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง จำแนกตามรายชื่อผู้จัดทำ(ต่อ)

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อหนังสือ

ปี พ.ศ.ที่ผลิต

11.

นายปราโมทย์  พงษ์ไชย

- เอกสารประกอบการสอนวิชา หลักสูตรและการสอนทั่วไป

2539

 

 

- เอกสารประกอบการสอนวิชาวอลเลย์บอล 1

2545

 

 

- รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อพฤติกรรมการสอนของอาจารย์

2549

12.

นางจิรพรรณ  รัตนวีระประดิษฐ์

- รายงานการวิจัยเรื่อง ปัญหาการสอนสุขศึกษาและความต้องการการนิเทศ ของครูสุขศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6

2536

 

นางจิรพรรณ  รัตนวีระประดิษฐ์

ดร.พรรณพิมล  ฉายาจิตชยวัศ

 

- รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2552

 

13.

นางสาวภรณี  สุศิริ

- เอกสารประกอบการสอนวิชาการปฐมพยาบาล

2551

 

 

- รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง

2538

 

 

- รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางเพศและความต้องการที่จะศึกษาเรื่องเพศศึกษา ของนักศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา กลุ่มภาคกลาง

2545

14.

น.ส.ชนิตา  ไกรเพชร และคณะ

- รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเกณฑ์ความพร้อมของสถาบันการพลศึกษาในการนำ ICT มาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน

2552

 

ตารางที่ 18  รายชื่อเอกสารตำราประกอบการเรียนการสอน และงานวิจัยสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์

    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง จำแนกตามรายชื่อผู้จัดทำ(ต่อ)

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อหนังสือ

ปี พ.ศ.ที่ผลิต

15.

คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

- รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะต่อสภาพแวดล้อมภายในสถาบันการพลศึกษากับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา

2552

16.

คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

- รายงานการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาในเขตภาคกลาง

2552

 

ตารางที่  19  รายชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ดำเนินการขอจดลิขสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ 

                  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ปีงบประมาณ 2552

ที่

ชื่อผลงานที่จดลิขสิทธิ์

ชื่อผู้จัดทำ

เลขที่ลิขสิทธิ์

หมายเหตุ

1.

รายงานการวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา

 

นายเอก  เกิดเต็มภูมิ

228110

ประเภทงานวรรณกรรม

2.

เอกสารประกอบการสอน วิชาว่ายน้ำ 1

 

 

นายสมศักดิ์     กลับหอม

อยู่ระหว่างรออนุมัติ

ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงาน หนังสือ

3.

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการกระโดดเตะลูกตะกร้อแบบตีลังกาสำหรับนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

 

นายวิทเวช  วงศ์เพม

อยู่ระหว่างรออนุมัติ

ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานนิพนธ์วิจัย

4.

เอกสารประกอบการสอนรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา

นางมณี  เกษผกา

อยู่ระหว่างดำเนินการ