"การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยคือการศึกษาค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างและสะสมความรู้ ความจัดเจน ในด้านวิชาการอย่างสูงและด้านการใช้ความคิดวิจารณญาณตามเหตุผลหลักวิชา ความถูกต้อง ผู้มีปัญญาซึ่งได้ผ่านการศึกษาระดับนี้จัดว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ผู้ที่จะเป็น กำลังสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงทุกด้านของประเทศอย่างสำคัญต่อไป เหตุนี้ บัณฑิตทั้งหลาย จึงมีหน้าที่รับผิดชอบเกิดขึ้น ที่จะต้องนำความรู้ ความคิด และความสามารถ จัดเจนของตนออกไปปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและบ้านเมือง"

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์ สพล.อ่างทอง ::  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรมในวิชาชีพพลศึกษา  สุขศึกษา  กีฬาและนันทนาการตามความต้องการของชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ::  

   
 

ติดต่อคณะ

 

ต่อ27108

  เบอร์โทรสถาบันฯ
      035-866240
      035-866241
  แฟกซ์สถาบันฯ
      035-866203

 

นายสมศักดิ์  รักอยู่
องคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์

ติดต่อรองคณบดี

 

รายงานการประชุมคณะ

 

 ข้อมูลการศึกษา ปี 2552-2554

>> จำนวนนักศึกษาคณะศึกษาฯ
         ปี 2554
       

>> แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษา
        อาจารย์

>> สารสนเทศนักศึกษาปี52

>> ข้อมูลด้านงบประมาณ

>> ข้อมูลด้านงานวิจัย

>> ข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายฝึก
        ประสบการณ์วิชาชีพ


>> ข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

จาก RSSTHAI
   
   
   
   
 
 
   

 

 

 

 

เครือข่ายศึกษาศาสตร์

    คุรุสภา

 

 

 

 

 

เอกสารคณะศึกษาศาสตร์

  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
  ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง -
    กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมฯ
 
 
 

ศิษย์เก่า

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2553
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2554
 
 
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
    กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
    สถาบันการพลศึกษา
    มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
    เว็บไซต์ 76 จังหวัด
 
 

Comunication

    Google
    hotmail
    Yahoo
    Sanook
    Gmail
    Kapook
    chaiyo