.

เมนูหลักงานวิจัย

เมนูลิงค์งานวิจัย


ระบบงานบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ
 


แหล่งสืบค้นฐานข้อมูล
อ้างอิงงานวิจัย
(E-Reference Databases)
ของประเทศไทย

 

แบบรายงานผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในปีการศึกษา
2556

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอ่างทอง

 

กองวิจัยและประกันคุณภาพฯ
สถาบันการพลศึกษาลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


ก.พ.ร.
 


สมศ.


สกอ.

Copyright © 2013 All Rights Reserved.
งานวิจัย  ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
โทร.
0 3586 6240-1 โทรสาร  0 3586 6203