"การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยคือการศึกษาค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างและสะสมความรู้ ความจัดเจน ในด้านวิชาการอย่างสูงและด้านการใช้ความคิดวิจารณญาณตามเหตุผลหลักวิชา ความถูกต้อง ผู้มีปัญญาซึ่งได้ผ่านการศึกษาระดับนี้จัดว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ผู้ที่จะเป็น กำลังสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงทุกด้านของประเทศอย่างสำคัญต่อไป เหตุนี้ บัณฑิตทั้งหลาย จึงมีหน้าที่รับผิดชอบเกิดขึ้น ที่จะต้องนำความรู้ ความคิด และความสามารถ จัดเจนของตนออกไปปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและบ้านเมือง"

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์ สพล.อ่างทอง ::  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทองมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรมในวิชาชีพพลศึกษา  สุขศึกษา  กีฬาและนันทนาการตามความต้องการของชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ::  
     
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ
ปรัชญาวิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
หลักสูตร
ปฏิทินการศึกษา
ระเบียบข้อบังคับ
การเข้าศึกษาต่อ
สมัครเข้าศึกษาต่อ
   
 

ติดต่อคณะ

 

ต่อ27130

  เบอร์โทรคณะ
      035-610714
      035-610715
  เบอร์โทรสารคณะ
      035-610709

ผศ.สมาน สาระกูล
องคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์

 

รายงานการประชุมคณะ

- ประจำปี 2561
ครั้งที่ 1 (มิ.ย.61)
ครั้งที่ 2 (ก.ย.61)
ครั้งที่ 3 (ต.ค.61)
- ประจำปี 2562
ครั้งที่ 1 (ก.พ.61)
ครั้งที่ 2 (ก.ค.62)

 << ข้อมูลการศึกษา >>

>> จำนวนนักศึกษาคณะศึกษาฯ

>> แสดงข้อมูลพื้นฐานอาจารย์

         แสดงข้อมูลพื้นฐานบุคลากร

>> สารสนเทศนักศึกษา

>> ข้อมูลด้านงบประมาณ

>> ข้อมูลด้านการวิจัย

>> ข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายฝึก
        ประสบการณ์วิชาชีพ


>> ข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 


 

จาก RSSTHAI
 

เครือข่ายศึกษาศาสตร์

    คุรุสภา

 

 

 

 

 

เอกสารคณะศึกษาศาสตร์

  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
  ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง -
    กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมฯ
 
 
 

ศิษย์เก่า

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2553
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2554
 
 
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
    กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
    มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
    เว็บไซต์ 76 จังหวัด
 
 

Comunication

    Google
    hotmail
    Yahoo
    Sanook
    Gmail
    Kapook
    chaiyo


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทร.035-610714-5