วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

รายละเอียด

kunatumpic

วิสัยทัศน์
 

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง  เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในการผลิตและพัฒนา

บุคลากรด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม

และเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของท้องถิ่น

DSC 3611อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

DSC 4545 resize

อุทยานสวนฤาษีดัดตน

   
© พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร