พันธกิจ / ปรัชญา

พันธกิจ / ปรัชญา

รายละเอียด

spic

พั พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา  นันทนาการ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.  วิจัยและพัฒนาด้านพลศึกษา กีฬา  สุขศึกษา  นันทนาการ  วิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.  ให้บริการทางวิชาการ การจัดการกีฬา และด้านอื่นๆ แก่สังคม

4.  พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของท้องถิ่น

5.  ส่งเสริม  สนับสนุน จัดการศึกษา  สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา นันทนาการ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

          6.  ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ปรัชญา
 

ร่วมมือพัฒนา  นำกีฬาสู่ชุมชน พัฒนาคนให้สมดุล ค้ำจุนวัฒนธรรม

   
© พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร