ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

รายละเอียด

1. คณะผู้บริหาร  สถาบันการพลศึกษา  ประจำวิทยาเขตอ่างทอง

somyos
นายสมยศ  วนิชาชีวะ
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ประจำวิทยาเขตอ่างทอง

ritipong

ผศ.ฤทธิพงฏ์ ระฤกชาติ
ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา
ประจำวิทยาเขตอ่างทอง
ฝ่ายบริหาร

saman

ผศ.สมาน  สาระกูล
ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา
ประจำวิทยาเขตอ่างทอง
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

witawat

รศ.ดร.วิทเวช  วงศ์เพม
ผู้ช่วยอธิการบดี
สถาบันการพลศึกษา
ประจำวิทยาเขตอ่างทอง
ฝ่ายวิชาการ

worawit

ผศ.ดร.วรวิทย์  เกิดสวัสดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา
ประจำวิทยาเขตอ่างทอง
ฝ่าย
แผนและพัฒนา

 

vatcharin 

ผศ.วัชรินทร์ ระฤกชาติ
ผู้ช่วยอธิการบดี
สถาบันการพลศึกษา
ประจำวิทยาเขตอ่างทอง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

 2. คณะผู้บริหารสังกัดคณะวิชา    

somsakruk

 ผศ.ดร.สมศักดิ์  รักอยู่
รองคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์

chuanchum

 นางชวนชม อาษา
รองคณบดี
คณะศิลปศาสตร์

nisanat

 ผศ.นิศานาถ  เนตรบารมี
รองคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   
© พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร