ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

รายละเอียด
 Vitayalai
เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
1 นายไพฑูรย์  จัยสิน 2519 - 2524
2 นายทวีศักดิ์  สุขสวัสดิ์ 2524 - 2528
3 นายธีร  ศรแก้ว 2528 - 2528
4 นายทินกร  นำบุญจิตต์ 2528 - 2532
5 นายอัมพร  คำเหล็ก 2532 - 2533
6 นายวิรัตน์  ระภาพันธ์ 2533 - 2534
7 นายพีชเรข  พิริยะหะพันธุ์ 2534 - 2535
8 นายวิบูลย์  อุบาลี 2535 - 2538
9 นายณรงค์  ชูเนตร 2538 - 2539
10 นายสิทธิพร  หวังดี 2539 - 2540
11 นายวิรัตน์  มั่งคั่ง 2540 - 2542
12 นายสมยศ  วนิชาชีวะ 2542 - 2547
     
 TamNiabipeat
เริ่มก่อตั้งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
1 นายสมยศ  วนิชาชีวะ 2548 - 2552
2 นายสมยศ  วนิชาชีวะ 2552 - ปัจจุบัน
     

 

   
© พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร