เอกลักษณ์ - อัตลักณ์

เอกลักษณ์ - อัตลักณ์

รายละเอียด

เอกลักษณ์

muy

ส่งเสริมศิลปะมวยไทย

อัตลักษณ์

   
   
"ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม"
   
   

ทักษะดี       :  นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพของตนเอง

           มีน้ำใจนักกีฬา   :  นักศึกษามีความรับผิดชอบ เสียสละ ตรงต่อเวลา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

                             พัฒนาสังคม     :  นักศึกษามีจิตอาสาช่วยพัฒนาสังคมตามความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของตนเอง

 
มาตรการส่งเสริม (ภายใน)  : ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
มาตรการส่งเสริม (ภายนอก) : ส่งเสริมทักษะกีฬาสู่เยาวชน
   
© พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร