ตราสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง เป็นรูปพระพลบดีทรงช้าง เอราวัณอยู่เหนือ
ก้อนเมฆซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) บรรจุอยู่ในวงรี (สัดส่วน 4 : 3)  พื้นสีน้ำเงินขอบนอกเป็นสีเหลืองทอง มีชื่อภาษาไทยด้านบนตัวอักษรสีเขียวคำว่า
"สถาบันการพลศึกษา" และมีชื่อภาษาไทยด้านล่างของวิทยาเขตตัวอักษรสีเขียวคำว่า "อ่างทอง"  และตราประจำยามเป็นสีเขียวขอบนอกของตราเป็นเส้นสีน้ำเงินขนาดเล็ก
 องค์พระพลบดี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง